HOE BEMIDDELING OPSTARTEN?

Op vrijwillige basis

 1. Partijen hebben een conflict en willen eruit geraken via bemiddeling.
 2. Beide partijen of één van hen neemt het initiatief neemt en stelt de andere voor om via bemiddeling het conflict op te lossen. Het is belangrijk dat beide partijen een bemiddeling willen aanvatten. Indien één van beiden niet wil, kan de andere toch contact opnemen met een bemiddelaar. Deze zal aangeven wat een mogelijke aanpak kan zijn om de andere partij er toe te bewegen samen een bemiddeling op te starten
 3. Vanuit juridisch standpunt is een bemiddeling opstarten vrijwel altijd mogelijk. De wet stelt (art. 1730 Ger. W.) dat elke partij, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen mag voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure.
 4. De partijen kiezen zelf en dienen samen akkoord te gaan over de persoon van de bemiddelaar.
 5. Vervolgens wordt een eerste verkennend gesprek gepland. In dit eerste verkennend gesprek wordt afgetoetst of beide partijen effectief het bemiddelingsproces wensen aan te vatten en worden eerste afspraken over planning, verloop en aanpak van het bemiddelingsproces gemaakt

Gerechtelijke bemiddeling

 1. De rechter geeft bevel tot bemiddeling als procedure en stelt een erkend bemiddelaar aan

HOE LANG DUURT EEN BEMIDDELING?

 1. Een bemiddelingsproces duurt zolang nodig om tot een goed akkoord te komen. En hangt dus af van de complexiteit van de op te lossen problemen, de mate van escalatie van het conflict en de houding van de partijen. Een bemiddeling kan in één sessie uitgeklaard worden maar kan ook veel meer sessies nodig hebben. Een sessie duurt nooit langer dan anderhalf uur omdat bemiddelingsgesprekken vaak veel inspanning vragen en vermoeidheid de concentratie kan beginnen verstoren indien het te lang duurt.
 2. Sessies worden gepland met een tussentijd van 1 tot 3 weken afhankelijk van de beschikbare tijd van partijen en wat intussentijd moet uitgezocht of bezinken.
 3. Na elke sessie maakt de bemiddelaar een kort verslag van de gemaakte afspraken en eventuele actiepunten voor de volgende sessies en verstuurt dit via e-mail naar de betrokken partijen.
 4. Als het een gerechtelijke bemiddeling betreft, dienen de opgelegde termijnen ( 3 maanden) te worden gerespecteerd. Indien nodig kan de bemiddelaar aan de rechter verlenging vragen.

HOEVEEL KANS OP SLAGEN BIJ BEMIDDELING?

Statistieken en verzamelde data geven aan dat de kans op slagen bij bemiddeling meer dan 70% bedraagt.

Het kan echter gebeuren dat de bemiddeling niet lukt of niet voor alle problemen lukt. In dat geval kan eventueel toch voor de juridische weg via de rechtbank gekozen worden voor de gehele kwestie of voor een gedeelte ervan. Combinatie van bemiddeling en gerechtelijke procedures zijn mogelijk.

DE 4 JA'S

Bij een bemiddeling en in het bemiddelingsproces zijn en blijven 4 ja’s vereist:
1ste ja: er is een probleem
2de ja: we willen het oplossen
3de ja : we willen het oplossen via bemiddeling
4de ja : we willen de bemiddeling met deze bemiddelaar

Tijdens het hele proces blijft vertrouwelijkheid en vrijwilligheid gegarandeerd. Indien twijfel ontstaat over de neutraliteit, onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de bemiddelaar , kan bekeken worden of het bemiddelingsproces anders of met een andere bemiddelaar wordt verdergezet.

WAT ZIJN DE KOSTEN BIJ BEMIDDELING EN WIE BETAALT ZE?

De kosten van een bemiddeling bestaan uit de volgende :

 1. Het ereloon (uurtarief) van de bemiddelaar : Het uurloon van de bemiddelaar bedraagt 100 euro per uur. Voor familiale bemiddelingszaken, onderwijszaken en burenzaken is er geen btw verschuldigd. Voor complexe kwesties waar meerdere partijen bij betrokken zijn wordt een uurloon afgesproken in verhouding tot de complexiteit van de kwestie en nodige ondersteuning door eventuele bijkomende bemiddelaars. Het bemiddelingsprotocol vermeldt duidelijk het uurtarief van de bemiddelaar(s).
 2. De administratieve kosten : Deze omvatten alle kosten voor het opmaken van de bemiddelingsovereenkomst, de EOT in geval van echtscheiding, een ouderschapsovereenkomst, … Dit zijn kosten die niet in het uurtarief van de bemiddelaar zijn opgenomen en zullen daarom apart worden vermeld in het bemiddelingsprotocol.
 3. Rolrechten : indien de overkomst wordt gehomologeerd bij de rechtbank is er een rolrecht te betalen. In de meeste gevallen is dit vrijblijvend, evenwel wenselijk. Het is verplicht in geval van bv. Ouderschapsovereenkomst. De kosten van rolrechten bedragen variëren tussen 100 en 140 euro.
 4. Specifieke kosten voor expertise (juridisch, fiscaal, notarieel,…) hangen af van de complexiteit en aard van het geschil.

Gemiddeld loopt een bemiddelingstraject over 5 tot 10 sessies, elk van anderhalf tot twee uren. Doch dit is slechts een ‘gemiddelde’. Elke bemiddeling is anders. Tijdens het eerste gesprek kunnen hierover afspraken gemaakt worden.

De kosten van de bemiddeling worden evenredig betaald door de verschillende partijen, tenzij anders overeengekomen.

WAT BETEKENT HOMOLOGEREN?

Bij bemiddelingen in familiezaken kan men ervoor kiezen het bemiddelingsakkoord te ‘versterken’ door het te laten homologeren door de rechter in de familierechtbank. Dit betekent dat men het akkoord uitvoerbaar laat maken. Daardoor kunnen de verbintenissen dwangmatig worden uitgevoerd door tussenkomst van een deurwaarder.

Een voorwaarde om het bemiddelingsakkoord te kunnen homologeren is dat er gewerkt is een erkend bemiddelaar. Alleen dan kunnen beide partijen samen, of één van de partijen afzonderlijk, het bemiddelingsakkoord door de rechter laten homologeren.

De rechter neemt akte van het akkoord opgesteld door de erkend bemiddelaar. Daardoor wordt het uitvoerbaar en krijgt het dus dezelfde gevolgen als een vonnis.